Английские слова по теме «Одежда»


 1. bow [baʊ] – бант
 2. hat [hæt] – шапка
 3. fez [fɛz] – феска
 4. cape [keɪp] – плащ
 5. fur [fɜː] – шерсть
 6. belt [bɛlt] – пояс
 7. kilt [kɪlt] – килт
 8. shoe [ʃuː] – обувь
 9. sock [sɒk] – носок
 10. veil [veɪl] – вуаль
 11. tie [taɪ] – галстук
 12. cap [ˈkæp] – колпак
 13. vest [vɛst] – жилет
 14. robe [rəʊb] – халат
 15. ring [rɪŋ] – кольцо
 16. gown [gaʊn] – платье
 17. scarf [skɑːf] – шарф
 18. cuff [kʌf] – манжета
 19. cloak [kləʊk] – плащ
 20. coat [kəʊt] – пальто
 21. smock [smɒk] – халат
 22. bib [bɪb] – нагрудник
 23. boot [buːt] – ботинок
 24. pants [pænts] – брюки
 25. frock [frɒk] – платье
 26. suit [sjuːt] – костюм
 27. shirt [ʃɜːt] – рубашка
 28. crown [kraʊn] – корона
 29. parka [ˈpɑːkə] – парка
 30. jeans [ʤiːnz] – джинсы
 31. beret [ˈbɛreɪ] – берет
 32. shorts [ʃɔːts] – шорты
 33. slacks [slæks] – брюки
 34. blouse [blaʊz] – блузка
 35. buckle [ˈbʌkl] – пряжка
 36. briefs [briːfs] – трусы
 37. fashion [ˈfæʃən] – мода
 38. helmet [ˈhɛlmɪt] – шлем
 39. pleat [pliːt] – складка
 40. snaps [snæps] – застежки
 41. muffler [ˈmʌflə] – шарф
 42. apron [ˈeɪprən] – фартук
 43. jacket [ˈʤækɪt] – куртка
 44. bra [brɑː] – бюстгальтер
 45. pocket [ˈpɒkɪt] – карман
 46. dress [drɛs] – платье
 47. button [ˈbʌtn] – пуговица
 48. tights [taɪts] – колготки
 49. sweater [ˈswɛtə] – свитер
 50. jumper [ˈʤʌmpə] – джемпер
 51. collar [ˈkɒlə] – воротник
 52. tunic [ˈtjuːnɪk] – туника
 53. glasses [ˈglɑːsɪz] – очки
 54. gloves [glʌvz] – перчатки
 55. bikini [bɪˈkiːni] – бикини
 56. slippers [ˈslɪpəz] – тапки
 57. kimono [kɪˈməʊnəʊ] – кимоно
 58. mittens [ˈmɪtnz] – рукавицы
 59. garment [ˈgɑːmənt] – одежда
 60. trousers [ˈtraʊzəz] – брюки
 61. kerchief [ˈkɜːʧɪf] – платок
 62. petticoat [ˈpɛtɪkəʊt] – юбка
 63. pajamas [pəˈʤɑːməz] – пижамы
 64. garters [ˈgɑːtəz] – подвязки
 65. costume [ˈkɒstjuːm] – костюм
 66. handbag [ˈhændbæg] – сумочка
 67. stockings [ˈstɒkɪŋz] – чулки
 68. galoshes [gəˈlɒʃɪz] – калоши
 69. earrings [ˈɪəˌrɪŋz] – серьги
 70. diaper [ˈdaɪəpə] – подгузник
 71. loafers [ˈləʊfəz] – мокасины
 72. sandals [ˈsændlz] – сандалии
 73. top hat [tɒp] [hæt] – цилиндр
 74. overcoat [ˈəʊvəkəʊt] – пальто
 75. pinafore [ˈpɪnəfɔː] – сарафан
 76. pullover [ˈpʊlˌəʊvə] – свитер
 77. necklace [ˈnɛklɪs] – ожерелье
 78. sundress [ˈsʌndrɛs] – сарафан
 79. bandanna [bænˈdænə] – бандана
 80. waistcoat [ˈweɪskəʊt] – жилет
 81. earmuffs [ˈɪəmʌfs] – наушники
 82. tank top [tæŋk] [tɒp] – майка
 83. t-shirt [ˈtiːʃɜːt] – футболка
 84. leggings [ˈlɛgɪŋz] – леггинсы
 85. housecoat [ˈhaʊskəʊt] – халат
 86. bracelet [ˈbreɪslɪt] – браслет
 87. bloomers [ˈbluːməz] – шаровары
 88. pea coat [piː] [kəʊt] – бушлат
 89. hosiery [ˈhəʊzɪəri] – трикотаж
 90. uniform [ˈjuːnɪfɔːm] – униформа
 91. sneakers [ˈsniːkəz] – кроссовки
 92. cardigan [ˈkɑːdɪgən] – кардиган
 93. swimsuit [ˈswɪmsuːt] – купальник
 94. moccasins [ˈmɒkəsɪnz] – мокасины
 95. jewellery [ˈʤuːəlri] – украшения
 96. pocketbook [ˈpɒkɪtbʊk] – бумажник
 97. flip-flops [flɪp]-[flɒps] – шлепки
 98. pantyhose [ˈpæntɪˌhəʊz] – колготки
 99. spacesuit [ˈspeɪsˌsuːt] – скафандр
 100. overalls [ˈəʊvərɔːlz] – комбинезон
 101. suspenders [səsˈpɛndəz] – подтяжки
 102. wetsuit [ˈwɛts(j)uːt] – гидрокостюм
 103. underwear [ˈʌndəweə] – нижнее белье
 104. balaclava [ˌbæləˈklɑːvə] – балаклава
 105. raincoat [ˈreɪnkəʊt] – плащ дождевик
 106. bow tie [baʊ] [taɪ] – галстук-бабочка
 107. outerwear [ˈaʊtəweə] – верхняя одежда
 108. sun hat [sʌn] [hæt] – шляпа от солнца
 109. jumpsuit [ˈʤʌmpˌs(j)uːt] – комбинезон
 110. panama hat [ˌpænəˈmɑː] [hæt] – панама
 111. nightgown [ˈnaɪtgaʊn] – ночная рубашка
 112. hoodie [ˈhʊdi] – толстовка с капюшоном
 113. halter top [ˈhɔːltə] [tɒp] – недоуздок
 114. fur coat [fɜː] [kəʊt] – меховое пальто
 115. neckerchief [ˈnɛkəʧɪf] – шейный платок
 116. sunglasses [ˈsʌnˌglɑːsɪz] – темные очки
 117. flak jacket [flæk] [ˈʤækɪt] – бронежилет
 118. ball gown [bɔːl] [gaʊn] – бальное платье
 119. nightshirt [ˈnaɪtˌʃɜːt] – ночная сорочка
 120. dinner jacket [ˈdɪnə] [ˈʤækɪt] – смокинг
 121. dirndl [ˈdɜːndl] – широкая юбка в сборку
 122. handkerchief [ˈhæŋkəʧɪf] – носовой платок
 123. tie clip [taɪ] [klɪp] – зажим для галстука
 124. sheath dress [ʃiːθ] [drɛs] – платье-футляр
 125. high heels [haɪ] [hiːlz] – высокие каблуки
 126. polo shirt [ˈpəʊləʊ] [ʃɜːt] – рубашка поло
 127. baseball cap [ˈbeɪsbɔːl] [ˈkæp] – бейсболка
 128. cowboy hat [ˈkaʊbɔɪ] [hæt] – ковбойская шляпа
 129. tweed jacket [twiːd] [ˈʤækɪt] – твидовый пиджак
 130. evening gown [ˈiːvnɪŋ] [gaʊn] – вечернее платье
 131. wedding gown [ˈwɛdɪŋ] [gaʊn] – свадебное платье
 132. life jacket [laɪf] [ˈʤækɪt] – спасательный жилет
 133. leather jacket [ˈlɛðə] [ˈʤækɪt] – кожаный пиджак
 134. formal wear [ˈfɔːməl] [weə] – официальная одежда
 135. boxer shorts [ˈbɒksə] [ʃɔːts] – боксерские трусы
 136. bathing suit [ˈbeɪðɪŋ] [sjuːt] – купальный костюм
 137. cap and gown [ˈkæp] [ænd] [gaʊn] – шапка и платье
 138. flannel shirt [ˈflænl] [ʃɜːt] – фланелевая рубашка
 139. cowboy boots [ˈkaʊbɔɪ] [buːts] – ковбойские сапоги
 140. Hawaiian shirt [həˈwaɪən] [ʃɜːt] – гавайская рубашка
 141. school uniform [skuːl] [ˈjuːnɪfɔːm] – школьная форма
 142. button-down shirt [ˈbʌtn]-[daʊn] [ʃɜːt] – рубашка на пуговицах
 143. hazmat suit [ˈhæzmæt] [sjuːt] – общевойсковой защитный комплект
 144. flannel nightgown [ˈflænl] [ˈnaɪtgaʊn] – фланелевая ночная рубашка
 145. turtle neck shirt [ˈtɜːtl] [nɛk] [ʃɜːt] – рубашка с высоким воротом
Слово Транскрипция Перевод
1bow[baʊ]бант
2hat[hæt]шапка
3fez[fɛz]феска
4cape[keɪp]плащ
5fur[fɜː]шерсть
6belt[bɛlt]пояс
7kilt[kɪlt]килт
8shoe[ʃuː]обувь
9sock[sɒk]носок
10veil[veɪl]вуаль
11tie[taɪ]галстук
12cap[ˈkæp]колпак
13vest[vɛst]жилет
14robe[rəʊb]халат
15ring[rɪŋ]кольцо
16gown[gaʊn]платье
17scarf[skɑːf]шарф
18cuff[kʌf]манжета
19cloak[kləʊk]плащ
20coat[kəʊt]пальто
21smock[smɒk]халат
22bib[bɪb]нагрудник
23boot[buːt]ботинок
24pants[pænts]брюки
25frock[frɒk]платье
26suit[sjuːt]костюм
27shirt[ʃɜːt]рубашка
28crown[kraʊn]корона
29parka[ˈpɑːkə]парка
30jeans[ʤiːnz]джинсы
31beret[ˈbɛreɪ]берет
32shorts[ʃɔːts]шорты
33slacks[slæks]брюки
34blouse[blaʊz]блузка
35buckle[ˈbʌkl]пряжка
36briefs[briːfs]трусы
37fashion[ˈfæʃən]мода
38helmet[ˈhɛlmɪt]шлем
39pleat[pliːt]складка
40snaps[snæps]застежки
41muffler[ˈmʌflə]шарф
42apron[ˈeɪprən]фартук
43jacket[ˈʤækɪt]куртка
44bra[brɑː]бюстгальтер
45pocket[ˈpɒkɪt]карман
46dress[drɛs]платье
47button[ˈbʌtn]пуговица
48tights[taɪts]колготки
49sweater[ˈswɛtə]свитер
50jumper[ˈʤʌmpə]джемпер
51collar[ˈkɒlə]воротник
52tunic[ˈtjuːnɪk]туника
53glasses[ˈglɑːsɪz]очки
54gloves[glʌvz]перчатки
55bikini[bɪˈkiːni]бикини
56slippers[ˈslɪpəz]тапки
57kimono[kɪˈməʊnəʊ]кимоно
58mittens[ˈmɪtnz]рукавицы
59garment[ˈgɑːmənt]одежда
60trousers[ˈtraʊzəz]брюки
61kerchief[ˈkɜːʧɪf]платок
62petticoat[ˈpɛtɪkəʊt]юбка
63pajamas[pəˈʤɑːməz]пижамы
64garters[ˈgɑːtəz]подвязки
65costume[ˈkɒstjuːm]костюм
66handbag[ˈhændbæg]сумочка
67stockings[ˈstɒkɪŋz]чулки
68galoshes[gəˈlɒʃɪz]калоши
69earrings[ˈɪəˌrɪŋz]серьги
70diaper[ˈdaɪəpə]подгузник
71loafers[ˈləʊfəz]мокасины
72sandals[ˈsændlz]сандалии
73top hat[tɒp] [hæt]цилиндр
74overcoat[ˈəʊvəkəʊt]пальто
75pinafore[ˈpɪnəfɔː]сарафан
76pullover[ˈpʊlˌəʊvə]свитер
77necklace[ˈnɛklɪs]ожерелье
78sundress[ˈsʌndrɛs]сарафан
79bandanna[bænˈdænə]бандана
80waistcoat[ˈweɪskəʊt]жилет
81earmuffs[ˈɪəmʌfs]наушники
82tank top[tæŋk] [tɒp]майка
83t-shirt[ˈtiːʃɜːt]футболка
84leggings[ˈlɛgɪŋz]леггинсы
85housecoat[ˈhaʊskəʊt]халат
86bracelet[ˈbreɪslɪt]браслет
87bloomers[ˈbluːməz]шаровары
88pea coat[piː] [kəʊt]бушлат
89hosiery[ˈhəʊzɪəri]трикотаж
90uniform[ˈjuːnɪfɔːm]униформа
91sneakers[ˈsniːkəz]кроссовки
92cardigan[ˈkɑːdɪgən]кардиган
93swimsuit[ˈswɪmsuːt]купальник
94moccasins[ˈmɒkəsɪnz]мокасины
95jewellery[ˈʤuːəlri]украшения
96pocketbook[ˈpɒkɪtbʊk]бумажник
97flip-flops[flɪp]-[flɒps]шлепки
98pantyhose[ˈpæntɪˌhəʊz]колготки
99spacesuit[ˈspeɪsˌsuːt]скафандр
100overalls[ˈəʊvərɔːlz]комбинезон
101suspenders[səsˈpɛndəz]подтяжки
102wetsuit[ˈwɛts(j)uːt]гидрокостюм
103underwear[ˈʌndəweə]нижнее белье
104balaclava[ˌbæləˈklɑːvə]балаклава
105raincoat[ˈreɪnkəʊt]плащ дождевик
106bow tie[baʊ] [taɪ]галстук-бабочка
107outerwear[ˈaʊtəweə]верхняя одежда
108sun hat[sʌn] [hæt]шляпа от солнца
109jumpsuit[ˈʤʌmpˌs(j)uːt]комбинезон
110panama hat[ˌpænəˈmɑː] [hæt]панама
111nightgown[ˈnaɪtgaʊn]ночная рубашка
112hoodie[ˈhʊdi]толстовка с капюшоном
113halter top[ˈhɔːltə] [tɒp]недоуздок
114fur coat[fɜː] [kəʊt]меховое пальто
115neckerchief[ˈnɛkəʧɪf]шейный платок
116sunglasses[ˈsʌnˌglɑːsɪz]темные очки
117flak jacket[flæk] [ˈʤækɪt]бронежилет
118ball gown[bɔːl] [gaʊn]бальное платье
119nightshirt[ˈnaɪtˌʃɜːt]ночная сорочка
120dinner jacket[ˈdɪnə] [ˈʤækɪt]смокинг
121dirndl[ˈdɜːndl]широкая юбка в сборку
122handkerchief[ˈhæŋkəʧɪf]носовой платок
123tie clip[taɪ] [klɪp]зажим для галстука
124sheath dress[ʃiːθ] [drɛs]платье-футляр
125high heels[haɪ] [hiːlz]высокие каблуки
126polo shirt[ˈpəʊləʊ] [ʃɜːt]рубашка поло
127baseball cap[ˈbeɪsbɔːl] [ˈkæp]бейсболка
128cowboy hat[ˈkaʊbɔɪ] [hæt]ковбойская шляпа
129tweed jacket[twiːd] [ˈʤækɪt]твидовый пиджак
130evening gown[ˈiːvnɪŋ] [gaʊn]вечернее платье
131wedding gown[ˈwɛdɪŋ] [gaʊn]свадебное платье
132life jacket[laɪf] [ˈʤækɪt]спасательный жилет
133leather jacket[ˈlɛðə] [ˈʤækɪt]кожаный пиджак
134formal wear[ˈfɔːməl] [weə]официальная одежда
135boxer shorts[ˈbɒksə] [ʃɔːts]боксерские трусы
136bathing suit[ˈbeɪðɪŋ] [sjuːt]купальный костюм
137cap and gown[ˈkæp] [ænd] [gaʊn]шапка и платье
138flannel shirt[ˈflænl] [ʃɜːt]фланелевая рубашка
139cowboy boots[ˈkaʊbɔɪ] [buːts]ковбойские сапоги
140Hawaiian shirt[həˈwaɪən] [ʃɜːt]гавайская рубашка
141school uniform[skuːl] [ˈjuːnɪfɔːm]школьная форма
142button-down shirt[ˈbʌtn]-[daʊn] [ʃɜːt]рубашка на пуговицах
143hazmat suit[ˈhæzmæt] [sjuːt]общевойсковой защитный комплект
144flannel nightgown[ˈflænl] [ˈnaɪtgaʊn]фланелевая ночная рубашка
145turtle neck shirt[ˈtɜːtl] [nɛk] [ʃɜːt]рубашка с высоким воротом
Сообщить об ошибке в статье

Читайте также:
Как выполнять задание 4 устной части в ЕГЭ-2023? Рекомендации М. В. Вербицкой

Английские слова по теме «Описательные прилагательные». 250 слов

Английские слова по теме «Часто употребляемые наречия». 350 слов

Показать все статьи